فارسی

اتحاد مکعب دو جمله ای

اتحاد مکعب دو جمله ای، به این ترتیب، اتحاد مکعب دوجمله ای به معنای اتحاد مجموع دو جمله به توان 3 است، اگر بخواهیم این موضوع را به صورت ریاضی بیان کنیم، فرض کنید دو جمله aa و bb داریم. در این حالت، مجموع اتحادیه مکعب دوجمله ای به صورت زیر بیان می شود: (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

اتحاد مكعب دو جمله اي نيوتون

اتحاد مکعب دو جمله ای آنچه را که در قسمت های قبل گفتیم، چون مربوط به دو جمله بود، آنها را اتحادیه مکعب دو جمله ای می نامیم که به صورت زیر است: (x+y)3 = x3 +3x2y+3xy2 + y3 (x–y 3 = x3 –3x2y+3xy2 –y3 (x + y) 3 = x 3 + 3 x 2 y + 3 x y 2 + y 3 ( x – y) 3 = x 3 – 3 x 2 y + 3 x y 2 – y 3

به همین دلیل به این اتحاد، اتحاد مکعب دوجمله ای می گویند. اولاً در سمت چپ رابطه دو جمله ای داریم و ثانیاً چون سمت راست رابطه به توان 3 رسیده است به آن مکعب دوجمله ای می گویند. اگر به فرمول زیر توجه کنید، دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد.

السابق
فاصله بین دو تاریخ
التالي
فاصله دو تاریخ

اترك تعليقاً