فارسی

بعد از آقا خان نوری

بعد از آقا خان نوری، میرزا آقاخان نوری بعد از عزل از صدارت، از آنجا که ناصرالدین شاه نتیجه ابتدای صدارت میرزا آقاخان به وی قول داده بود که جان وی از آسیب محفوظ بماند از کشتن او خودداری نمود.

اقا خان aga khan

میرزا آقاخان نوری (۱۱۸۶ – ۱۲۴۳ ش) (۱۸۶۵-۱۸۰۷م) مشهور به اعتمادالدوله دومین صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار بود. وی تا قبل از انتصاب به صدر اعظمی تبعه انگلستان بود. از توطئه کنندگان قتل امیرکبیر و .

میرزا آقاخان نوری بعد از عزل از صدارت، از آنجا که ناصرالدین شاه نتیجه ابتدای صدارت میرزا آقاخان به وی قول داده بود که جان وی از آسیب محفوظ بماند از کشتن او خودداری نمود.

السابق
ظاهر یک سطح با چه چیزی باور پذیر میشود
التالي
ناصر الدین شاه

اترك تعليقاً