فارسی

بعد از میرزا آقاخان نوری

بعد از میرزا آقاخان نوری، میرزا نصرالله خان نوری (بعداً {معروف} به میرزا آقاخان و ملقب به اعتمادالدوله) منجر به سال ۱۱۸۶ ش منجر به نور مازندران متولد شد. پدرش «میرزا اسدالله» از اهالی نور مازندران و خاندان خواجه نوری و جزو اولین کسانی بود که به هنگام جمع‌آوری سپاه توسط « آقامحمدخان » منجر به مازندران به وی پیوست و راه رشد و ترقی را پیمود تا به منصب «لشکر نویسی باشی» (وزیر لشکر) رسید.

بعد از میرزا آقاخان نوری

میرزا آقاخان نوری بعد از مرگ امیرکبیر منجر به ۱۰ آذر سال ۱۲۳۰ش که عید ولادت سلطانی بود، به صدارت اعظمی {انتخاب} گردید و همراه باشید منجر به خواست ناصرالدین شاه قبل از عهده‌دار شدن صدارت همراه باشید نوشتن نامه به وزیر مختار انگلیس منجر به ایران، از تابعیت این کشور خارج شد. و همراه باشید دو شرط این سمت را پذیرفت.

میرزا آقاخان نوری بعد از مرگ امیرکبیر منجر به ششم ماه صفر سال ۱۲۶۸ه. ق که عید ولادت سلطانی بود به صدارت اعظمی {انتخاب} گردید و همراه باشید منجر به خواست ناصرالدین شاه قبل از عهده‌دار شدن صدارت همراه باشید نوشتن نامه به وزیر مختار انگلیس منجر به ایران، از تابعیت این کشور خارج شد رائین، اسماعیل، حقوق بگیران انگلیس منجر به ایران، تهران، علمی، چاپ نهم، ۱۳۷۳، ص۲۵۶- ۲۵۷.

السابق
هی خانوم کجا کجا
التالي
به پایه ساختمان میگویند

اترك تعليقاً