فارسی

سخت و دشوار در جدول

سخت و دشوار در جدول، سخت و دشوار پاسخ: وخیم در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش « سخت و دشوار » می توانید متفاوت شدن از پاسخ فوق استفاده نمایید. کانال تلگرام جدول آنلاین موارد بیشتر اختصار کلمه سانتیمتر مکعب عملی مستحب در نماز شریک در غم و غصه مقابل بازکردن طول و پهنا رمانی متفاوت شدن از پرینوش صنیعی دلاور مرد بافنده صفت ها عالم اجسام

سخت و دشوار در جدول

دشوار (فارسی به عربی): بشده، ثقیل، دبق، زلق، صعب، قاسی، قرحه، لایطاق، مرهق، مضیق، هائل دشوار (فرهنگ عمید): مشکل، سخت، دشوار‬ (فارسی به ترکی): güç, zor دشوار (مترادف و متضاد زبان فارسی): بغرنج، دشخوار، سخت، شاق، صعب، غامض، متعسر، مشکل، معضل، مغلق، ثقیل، ، ناگوار، حاد، شدید، وخیم، (متضاد) آسان، سهل (واژه پیشنهادی): مشکل

سخت (مترادف و متضاد زبان فارسی): پیچیده، دشخوار، دشوار، شاق، صعب، عسیر، غامض، مشکل، معضل، معقد، مغلق، (متضاد) آسان، جامد، درشت، سفت، صلب، اکید، بسیار فوق العاده است، زیاد، شدید، هرفت، توان‌فرسا، طاقت‌سوز، ناملایم، حاد، خطرناک، خطیر، مخاطره‌آمیز، وخیم، استوار، قایم، قرص، محک (فرهنگ فارسی هوشیار): ، سفت، خسیس (فارسی به ایتالیایی): scabroso

السابق
نام دیگر دکتر
التالي
نقاشی امام زمان زیبا

اترك تعليقاً