فارسی

شباهت و تفاوت لوزی و متوازی الاضلاع

شباهت و تفاوت لوزی و متوازی الاضلاع، شباهت متوازي الاصلاع و مربع دقیقا همان شباهت هاي عمومي است. تفاوت متوازي الاضلاع و مربع: 1-ضلع هاي متوازي اضلاع دو به دو مساوي و موازي است ولي نتیجه مربع چهار ضلع همراه باشید هم برابرند. 2– زاويه ها نتیجه متوازي الاضلاع تند و باز است ولي زاويه هاي مربع قايمه مي این است.

شباهت و تفاوت لوزی و متوازی الاضلاع

شباهت ها:۱در هر دو قطرها برابر نیستند.۲در هر دو ضلعهای متوالی بر هم عمود نیستند.۳در هر دو زاویه های رو به رو همراه باشید هم مساوی هستند.۴در هر دو ضلعهای رو به رو همراه باشید هم مساوی اند.۵در هر دو ضلعهای رو به رو همراه باشید هم موازیند.۶در هر دو قطرها یکدیگر را نصف میکنند.

پرسش و پاسخ – ریاضی پنجم دبستان متوازی الاضلاع ، مستطیل ، مربع و لوزی چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارد؟ – گاما

السابق
لقب امام زمان
التالي
داستان یک پری قسمت 4

اترك تعليقاً