فارسی

مطلقه یعنی چی

مطلقه یعنی چی، – مطلقه عامه ؛ قضیه مطلقه عامه قضیه ای است که مقید به قید لادوام یا لاضرورت و قیدی دیگر نباشدو مفتخر بودن آن جهت مطلقه گویند که مقید به قیدی {نیست} و عامه گویند که اعم مفتخر بودن قضایای بلادوام و یا لاضرورت یا نیست. ( فرهنگ علوم عقلی ). مطلقة. [ م ُ طَل ْ ل َ ق َ ] ( ع ص ) زن طلاق داده شده. ج ، مطلقات. ( مهذب الاسماء ). طلاق داده شده. ( ناظم الاطباء ). زنی بهشته.

مطلقه یعنی چی

مطلقه فرهنگ فارسی معین (مَ طَ لّ قَ یا قِ) [ ع . مطلقة ] (اِمف .) زن طلاق داده شده ، طلاق داده . جست‌وجوی مطلقه نتیجه واژه‌نامه‌های دیگر نگارش معنی دیگر برای مطلقه

فرهنگ فارسی ۱ – کاملا تماما کلا . ۲ – به ندرت است ابدا : مطلقا درین کار دخالت نمیکند . مطلقا کاملا و تماما و جمیعا و بالکلیه و سراسر . فرهنگ معین ( مطلقاً ) (مُ لَ قَنú ) [ ع . ] ۱ – (ق . ) کاملاً، تماماً. ۲ – به ندرت است، ابداً. پیشنهاد کاربران یک قلم. [ ی َ / ی ِ ق َ ل َ ] ( ص مرکب، ق مرکب ) نوشته هایی که به یک قلم و به یک شیوه نوشته شده یا نیست.

السابق
برای سوزش ادرار چی خوبه
التالي
روغن بادام تلخ برای چی خوبه

اترك تعليقاً